ეთიკის კოდექსი

სილვა ნეთვორქის კონსულტანტების ქცევის კოდექსი


წარმოდგენილი ქცევის კოდექსი სილვა ნეთვორქის კონსულტანტების, სხვა კონსულტანტების და სხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიების მიმართ შესაბამისი დამოკიდებულებებისა და ქცევის დასადგენად არის შედგენილი.
ეს წესები შექმნილია სილვას ღირებულებების შესაბამისად და ავალდებულებს ჩვენს ყველა კონსულტანტს, რომ მოიქცნენ წესების ფარგლებში, რაც სამართლიანი და საიმედო სამუშაო პროცესის გარანტია იქნება.
ეს რეგულაცია დადგენილია დამოუკიდებელი გაყიდვების კონსულტანტებსათვის, რომლებიც არიან სილვას ქსელის წევრები.

ეთიკის კოდექსი


მომხმარებლებისათვის;
•    ჩვენმა კონსულტანტებმა უნდა გაუწიონ მომხმარებელს საუკეთესო მომსახურება ღია, პატიოსანი და სამართლიანი გაყიდვების მეთოდების გამოყენებით.
•    კონსულტანტებმა ზუსტად და სრულად უნდა მიაწოდოს მომხმარებელს ინფორმაცია პროდუქციის და შემოსავლის სისტემის შესახებ. (ინფორმაცია, როგორიცაა ფასის შესახებ, გადახდისა და დაბრუნების ინფორმაციის შესახებ, პროდუქტის გამოყენების შესახებ)
•    მომხმარებელს არ შეუძლია შესთავაზოს სხვა ფასი და აქცია, გარდა კატალოგის ფასისა და კომპანიის მიერ განსაზღვრული ფასდაკლებული ფასებისა.
•    მომხმარებელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს მის კონფიდენციალურობას და არასოდეს უნდა გაუზიაროს თავისი პირადი ინფორმაცია მესამე პირებს.
•    მომხმარებლების მიერ მიღებული შეკვეთები დროულად უნდა შევიდეს სისტემაში და მიწოდებასთან დაკავშირებული შესაძლო პრობლემები სწრაფად ეცნობოს მომხმარებელს.
•    ჩვენს კონსულტანტებს ეკრძალებათ რაიმე სახის "ვირტუალური წევრობის რეგისტრაცია" და პროდუქტის გაყიდვის ტრანზაქციები. (როგორიცაა წევრის რეგისტრაცია წინა ადამიანების გამოყენებით, კონსულტანტი აგზავნის პროდუქციას სხვა კონსულტანტის მისამართზე.)
•    ლიდერებმა უნდა მიაწოდონ მკაფიო და გულწრფელი ინფორმაცია შემოსავლების, კარიერული შესაძლებლობების, ხარჯებისა და დანახარჯების შესახებ ახალი წევრობის პროცესებში.
•    ახალმა წევრებმა არ უნდა გააკეთონ ნეგატიური ან დამამცირებელი განცხადებები ქსელური მარკეტინგის სხვა კომპანიებისა და პროდუქციების შესახებ.


ახალი კონსულტანტებისათვის;
•    სილვას კონსულტანტებს მოეთხოვებათ კონკურენცია გაუწიონ სხვა კონსულტანტებს პატივისცემით და თანაბარი უფლებამოსილებით.
•    მრჩევლებს მკაცრად ეკრძალებათ სხვა მრჩეველთა გუნდის წევრების მოტყუება უკეთესი მხარდაჭერისა და კარიერული შესაძლებლობების დაპირებებით.
•    კატეგორიულად აკრძალულია უარყოფითი და დამამცირებელი განცხადებების გაკეთება სხვა კონსულტანტებისა და ლიდერების მიმართ დასახელებით ან მინიშნებით, ან გამჟღავნებით სოციალურ ქსელში (სოციალური მედია, საჯარო ადგილები და ა.შ.).
•    კატეგორიულად აკრძალულია პროდუქტის სარეკლამო მასალების უნებართვო გამოყენება, რომლის გამოყენების უფლება მას არ აქვს. (სილვას ქსელი არ შეიცავს კორპორატიული პროდუქტის სარეკლამო მასალებს.)
•    კონსულტანტებს არ აქვთ უფლება ეჭვქვეშ დააყენონ სხვა კონსულტანტების კარიერული სტატუსი.
•    ეთიკურ წესებს ეწინააღმდეგება სილვას კონსულტანტების მცდელობა დახუროს სილვას სხვა კონსულტანტის სოციალური მედიის ანგარიში სპამით/დაბლოკვით, პირადად ან მის გუნდთან მსგავსი საქციელის შემთხვევაში აღნიშნულ პიროვნებას გაუუქმდება წევრობის სტატუსი. კატეგორიულად აკრძალულია სხვა სილვას კონსულტანტისთვის ბრალდებების წაყენება მისი ფარული ან საჯარო შეურაცხმყოფელი განცხადებებით სოციალურ ქსელებში.

სხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიებისათვის;
•    ჩვენმა კონსულტანტებმა არ უნდა მოიწვიონ სხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიების წევრები არაეთიკური მეთოდებით, მათ აუცილებლად უნდა იმოქმედონ ბიზნეს ეთიკის დაცვით.
•    ეს არ უნდა გახდეს ნეგატიური ჭორების გავრცელების საფუძველი სხვა ქსელური მარკეტინგის და სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიებში (შემოსავლისა და მიღებული სარგებლის შესაძლებლობები, პროდუქტის ხარისხი და ა.შ.)

სილვას ქსელური მარკეტინგისთვის;
•    ჩვენმა კონსულტანტებმა უნდა აჩვენონ თავიანთი ლოიალობა და ერთგულება კომპანიის მიმართ ეთიკური და სამართლიანი სამუშაო მეთოდების გამოყენებით.
•    აუცილებელია გაყიდვების და მარკეტინგის ჩატარება კომერციული ეთიკის წესებისა და სილვა ნეთვორქინგის კონსულტანტის ქცევის კოდექსის შესაბამისად.
•    კონსულტანტები ვერ გაყიდიან სილვას პროდუქციას ნებისმიერ ადგილას გამოფენით კომპანიისგან ნებართვისა და თანხმობის გარეშე.
•    როდესაც კონსულტანტი შექმნის ვებსაიტს სილვას პროდუქციის გასაყიდად, მან უნდა აცნობოს სილვას წერილობით და მიიღოს თანხმობა. მან უნდა დაამატოს ფრაზა "ეს საიტი არ არის ოფიციალური სილვა ნეთვორქის ოფიციალური ვებგვერდი" მის მიერ შექმნილი ვებსაიტის შესვლის გვერდზე, ნათლად და გასაგებად.
•    ჩვენმა კონსულტანტებმა უნდა გამოიჩინონ პატივისცემა საზოგადოებაში თავიანთ ქცევაში. თავი შეიკავეთ ქცევისგან, რომელიც ზიანს აყენებს სილვა ნეთვორქის რეპუტაციას.
•    ჩვენმა კონსულტანტებს არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი გაყიდვების წარმომადგენლები და არ უნდა ასახავდნენ საკუთარ თავს კომპანიის თანამშრომლებად.
•    ლიდერს არ შეუძლია თავისი გუნდის კონსულტანტების ორგანიზება ნეგატიურად სილვა ნეთვორქის მიმართ რაიმე მიზეზით.
•    კონსულტანტს არ შეუძლია რაიმე აბრაზიული კრიტიკა სილვა ნეთვორქის მიმართ.
•    კონსულტანტების ყველა განცხადება სილვა ნეთვორქთან და სხვა კონსულტანტებთან დაკავშირებით ყველა მედიაში უნდა ეფუძნებოდეს პატიოსნებისა და სამართლიანობის პრინციპებს.
•    სილვას კონსულტანტი, რომელმაც მიაღწია ზურმუხტისა და ბრილიანტის კარიერას, არ შეიძლება დარეგისტრირდეს სხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიაში. მას არ შეუძლია გაყიდოს სხვადასხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიის კუთვნილი პროდუქციები და სხვა კომპანიის ექვივალენტური პროდუქციები. თუ ეს გამოვლინდა, სადისციპლინო კოლეგიის მიერ მისი ბრალის პირდაპირპროპორციულად საჭიროდ მიჩნეული პრემიისა და დაწინაურების გადახდა არ გადაიხდება ან წევრობა წყდება.
•    ლიდერები ვალდებულნი არიან დაესწრონ სილვა ნეთვორქინგის მიერ ორგანიზებულ სემინარებს. ზურმუხტისა მენეჯერი და ბრილიანტის მენეჯერები უნდა დაესწრონ რეგიონულ შეხვედრებს, რომლებიც გაიმართება სხვადასხვა ადგილას. სილვას კონსულტანტის პრემიის გადახდა, რომელიც არ დაესწრება საბაბის გარეშე, არ გადაიხდება მომდევნო თვეში. ზურმუხტისა და ბრილიანტის მენეჯერების წევრობა, რომლებიც არ მონაწილეობენ ჯამში 3-ჯერ, იყინება 3 თვით. ზურმუხტისა და ბრილიანტის მენეჯერებს, რომლებიც სულ 5-ჯერ არ მიიღებენ მონაწილეობას სემინარებში, კარიერა გაუქმდება. ზურმუხტისა და ბრილიანტის მენეჯერებმა, რომლებიც არ დაესწრნენ სემინარს, წერილობით უნდა აცნობონ სილვა ნეთქვორქს თავიანთი გამართლების შესახებ. შესაბამისი განცხადება უნდა გაკეთდეს დოკუმენტთან ერთად. საბაბი განცხადების შეფასების შემდეგ, კონსულტანტს განემარტება, მიღებულია თუ არა.

კონსულტანტის ქცევის ეს კოდექსი სავალდებულოა სილვა ნეთვორქის ყველა კონსულტანტისთვის. სილვა ნეთვორქი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ყველა კანონიერი უფლება წესების დარღვევის შემთხვევაში.

WhatsApp